תנאי שימוש

העדכון האחרון: 03-08-2020

 1. 1. כללי

האתר בכתובת: https://www.emun.co.il/ (להלן: “האתר“) הינו בבעלות מוקד אמון סביון (1981) בע”מ והחברות בשליטתה ו/או הנמצאות עמה תחת שליטה משותפת (להלן: “הקבוצה“), המתמחה במתן שרותי מוקד וסיור, תכנון והתקנת מערכות מיגון מתקדמות, אבטחה ושמירה, ושירותי ניקיון (להלן: “השירותים“).

תנאי שימוש אלה חלים על כל הגולשים/המשתמשים באתר וגישתך ושימושך באתר כפופה להגבלות ולתנאים המפורטים להלן.

על ידי שימוש ו/או ביקור באתר, הנך מאשר ומסכים ללא כל הגבלה ו/או סייג להיות מחויב לכלל תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“) ולתנאים וההגבלות הקבועים במדיניות הפרטיות

מובהר כי הוראות מדיניות הפרטיות ייקראו בכפיפה אחת עם הוראות תנאי השימוש.

 

אם אינך מסכים לתנאים השימוש ולמדיניות הפרטיות, הנך נדרש להימנע מלגשת או לעשות שימוש באתר.

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לבני כל המגדרים.

 

 1. 2. הגישה לאתר

הנך רשאי לעשות שימוש באתר בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלו בכפוף לכך ש:

 • שימושך באתר יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, כל דין רלוונטי ויהיה לצרכי שימוש אישי בלבד.
 • חל עליך איסור להעתיק/להפיץ/לקשר כל חלק מהאתר לכל מדיה שהיא ללא אישור מראש ובכתב של הקבוצה, ובכלל זאת הצגת האתר או כל חלק ממנו במסגרות או לקשר אליו “קישורים עמוקים”.
 • לא תעשה כל שינוי בכל חלק מהאתר והשימוש באתר יהיה אך ורק למטרה אשר לשמה הוא נועד, ואין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונה מאלה שנקבעו לו.
 • עליך לקיים את תנאי והגבלות מדינית הפרטיות ותנאי השימוש כלשונם.
 • תימנע מלהשתמש או ליצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): “בוטים”, “עכבישים”, “מחוללים”, “וירוסים”, מערכת לא מקוונת וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר או הגורעת המתכנים המצויים בו, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר גולש רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.

 

 1. 3. זכויות קניין רוחני

האתר ותוכן האתר מסופקים לך כמות שהם (“AS IS”), לצורכי מתן מידע ולשימוש אישי בלבד. חל איסור לעשות בהם שימוש, להעתיק, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של הקבוצה.

התכנים באתר, לרבות יצירות אומנות, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, ושמות המופיעים באתר, הנם רכושה (או בשימוש בהרשאה) של הקבוצה.

העתקה, שחזור ושימוש בכל תוכן מהאמורים לעיל על ידך, הינו אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה לך הרשאה ספציפית מטעם הקבוצה מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום ו/או חקיקה ו/או תקנות של מדינת ישראל ושל דינים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות.

סימני המסחר, סימני השירות, סמלילים, לרבות של הקבוצה, אשר מופיעים באתר, בין אם רשומים כסימני מסחר ובין אם לאו (כולם יקראו להלן: “סימני המסחר“), שייכים לקבוצה (או בשימוש בהרשאה) בלבד. אין לראות בהצגת תוכן הכלול או המופיע באתר כהרשאה ישירה או משתמעת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של הקבוצה וכל הזכויות בהקשר זה ולאמור לעיל שמורות לקבוצה. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. עליך לדעת, כי הקבוצה רואה בקניין הרוחני שלה כאחד מנכסיה היקרים ביותר והיא נוהגת לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.

הנך מסכים שלא לעשות כל שימוש, העתקה או הפצה של התוכן שלא הותר במפורש בתקנון זה, לרבות: כל שימוש, העתקה או הפצה למשתמשים, צדדים שלישיים שהושגו דרך האתר, לכל מטרה מסחרית. כאשר הנך “מוריד” או מדפיס תוכן מהאתר, לשימושך האישי, הנך מחויב לשמור על זכויות היוצרים ולכבד את כל ההוראות הנוגעות לקניין הרוחני של הקבוצה ו/או של כל צד ג’, כאמור בתנאי השימוש ולפי כל דין.

הנך מסכים שלא לעקוף/למנוע או להפריע בכל דרך אחרת לאבטחת התכנים של הקבוצה באתר או להפעיל תוכנות המונעות/מגבילות את השימוש באתר או העתקה של כל תוכן באתר או לאכוף מגבלות על שימוש באתר/ בתוכן של האתר.

 

 1. 4. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שעימם תוכל ליצור קשר ו/או “להוריד” תוכן. אלא אם צוין אחרת, אתרים ותוכן אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות/מקושרות/מאוגדות/ מסונפות/כלולות עם הקבוצה (להלן: “צדדים שלישיים“). הקבוצה ו/או כל גורם הקשור אליה, אינם תומכים או מציגים או אחראים בכל הנוגע לאתרים אלו ויתכן כי לא בוצעה סקירה של התוכן באתרים אלו. לקבוצת אין כל שליטה והיא מתנערת מכל אחריות בכל הנוגע לתוכן ו/או מדיניות הפרטיות ו/או ההתנהלות באתרי צדדים שלישיים. בנוסף, הקבוצה אינה יכולה לצנזר או לערוך את התוכן המוצג באתרי צדדים שלישיים.

הקבוצה אינה מציגה/אינה מתחייבת לגבי אמינות התוכן או בנוגע להיבטים אחרים של המידע הכלול/המוצג באתרי צדדים שלישיים, או מקורות או שרתים חיצוניים לאתר ובנוסף הקבוצה אינה בהכרח תומכת באתרים/שרתים/מקורות מעין אלו.

בהתאם לכך, הקבוצה ממליצה לך להיות מודע לכך שכאשר הנך עוזב את האתר לטובת אתרים אחרים עליך לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות בכל אתר שהנך מבקר בו.

על ידי שימוש באתר, הנך פוטר את הקבוצה ו/או כל גורם הקשור אליה, באופן סופי מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות כלשהי בקשר לגלישתך באתרים של צדדים  שלישיים.

 

 1. 5. הגבלת אחריות

האתר והתוכן מסופקים “AS IS”, כמות שהם, ללא כל אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק, אחריות בנוגע לסחירות או התאמה למטרה מסוימת מלבד אחריות הקבועה במפורש ובכתב.

בבחירתך לגלוש באתר, הנך מצהיר בזאת במפורש על ידיעתך והסכמתך לכך שהשימוש באתר, בכל צורה שהיא, הינו באחריותך הבלעדית. בהתאמה, הקבוצה וגם חברות בשיתוף עמה ו/או כל חברה המשתייכת לקבוצה, לרבות בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה, ספקי תוכן, וכל אדם אחר מטעמה (להלן: “חברי הקבוצה“) אינם מתחייבים לכך או יהיו אחראים לכך שהאתר יפעל ללא הפרעות ושגיאות ולא יהיו אחראים בשום אופן או צורה, בכל אחריות שהיא, לגבי התוצאות העלולות לנבוע משימוש באתר או לגבי הדיוק של המידע, האמינות של התוכן ושל כל מידע וכל שירות המסופק או ניתן באמצעות האתר.

הפטור מאחריות כאמור, חל ויחול בנוגע לכל נזק או פגיעה העלולים לנבוע/להיגרם בגין כל כישלון בביצוע, טעות, שגיאה, השמטה, כשל, הפסקה בתקשורת, שיהוי, עיכוב בתקשורת, בשידור, וירוס מחשב, כשל של תקשורת קווית, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית, בין אם מדובר בנזקים או תוצאות הפרת חוזה או שימוש ברישומים, ובין אם מדובר בהתנהגות נזיקית, רשלנות או בגין כל עילת תביעה אחרת.

בנוסף לתנאים שפורטו לעיל, חברי הקבוצה לא יישאו באחריות, ללא קשר לסיבה או למשך הזמן בנוגע לכל טעות, אי דיוקים, השמטות או פגמים אחרים, לא יהיו אחראים לגבי האותנטיות של המידע באתר או לכל עיכוב או הפרעה בשידור וכן במסירת המידע או לכל טענה ו/או נזק ו/או הפסד שעלולים להיווצר/להיגרם כתוצאה מכך.

התוכן המוצג באתר מוצג לצרכי המחשה בלבד, ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטת רכישה או בחירה בשירותים. רק הוראות הסכם מפורט להזמנת שירותים או מוצרים מאת הקבוצה יחייבו את הקבוצה.

בשום מקרה, חברי הקבוצה או כל אדם/ישות המעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר לא יהיו אחראים לנזקים מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים שעלולים להיווצר כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש באתר.

 

 1. 6. פיצוי ושיפוי

בהחלטתך לגלוש או לעשות שימוש באתר, הנך מסכים מראש ומתחייב בזאת להגן, לשפות ולפצות את חברי הקבוצה, בגין כל טענה, נזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות, חובות והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו”ד) הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:

 • שימושך באתר והגישה לאתר.
 • הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על ידך.
 • הפרת זכות של צד שלישי על ידך לרבות אך לא רק זכות יוצרים, זכות קניינית או זכות פרטיות.

הגנה זו וחובת השיפוי תעמוד לחברי הקבוצה ביחס לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביחס לאופן שימושך באתר.

 

 1. 7. שינויים בתנאי השימוש

הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לערוך את תנאי השימוש מעת לעת. כאשר הקבוצה תפרסם שינויים בתנאי השימוש, הקבוצה תעדכן את תאריך “העדכון האחרון” בחלק העליון של תנאי השימוש. אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השימוש מעת לעת, בכדי להיות מודע לשינויים אפשריים כאמור. המשך שימושך באתר לאחר שינוי תנאי השימוש ייחשב כקבלה מלאה שלך את תנאי השימוש המתוקנים, ללא יוצא מן הכלל.

 

 1. 8. סמכות שיפוט והדין החל

תנאי השימוש והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומך. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה לאתר ו/או לתנאים אלה, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.

 

 1. 9. שונות

הקבוצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באתר, למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו, או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. בפרט, הקבוצה עשויה לעשות כן בכל מקרה של הפרת תנאים אלה או של מדיניות הפרטיות ובכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר, במשתמשי האתר, או בחברי הקבוצה.

הקבוצה רשאית ולהפסיק את הפעלת האתר או כל חלק ממנו בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין הקבוצה לבינך, על כן, הנך מאשר שהנך מעל גיל 18 או שניתן אישור הוריך או אפוטרופוס חוקי שלך לשימוש באתר והנך רשאי להיכנס ולמלא באופן מלא את התנאים, החובות ההצהרות, המצגים והאחריות המפורטים בהסכם זה (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) ולציית ולעמוד בכל תנאיו ופרטיו.

ככל שהוראה מסוימת של תנאי השימוש, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, הדבר לא יפגע בתוקף של יתר הוראות תנאי השימוש אשר תיוותרנה בתוקף מלא.

שום ויתור של חברי הקבוצה, על כל הוראה או תנאי מתנאי השימוש לא יחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר, ואי אכיפת/שתיקה ביחס להוראה מסוימת מתנאי השימוש לא תחשב כוויתור על הזכות.

 

 

נגישות