עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח 1998 ותקנותיו, בהתאם לסעיף 7 (ב)

(כל שימוש בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהפך)

 

הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק. המטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר

 

המעשים האסורים:

 • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
 • מעשה מגונה (די בארוע יחיד).
 • מעשה מבזה או משפיל בעל אופי מיני.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, למרות שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן.
 • התייחסויות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני למינו, מיניותו או נטייתו המינית של אדם.
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.
 • ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן מיני.

 

אי הסכמה

על המוטרד/ת להראות בבירור שאינו/ה מסכים/ה להתנהגות המטרידה במילים או בהתנהגות.

במקרים של קטין, חסר ישע, מטופל או ניצול יחסי תלות או כפיפות בעבודה אין חובה להוכיח אי הסכמה.

 

התנכלות אסורה

פגיעה שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשה בגין הטרדה מינית.

המתנכל לאדם – דינו מאסר עד שלוש שנים

 

הליך הגשת התלונה

 • מומלץ לתעד את האירוע ככל הניתן ולגבותו בעדים
 • החוק מציע שלוש אפשרויות (ניתן לנקוט בכולן או בחלקן) במקביל או בזו אחר זו.
 • דין משמעתי פנימי – ניתן להתלונן על ההטרדה אצל האחראי/ת למניעת הטרדה מינית בעבודה במטרה לפתוח בהליכי משמעת פנימיים.
 • הליך פלילי – ניתן להגיש תלונה במשטרה כדי לפתוח בהליך פלילי.
 • הליך אזרחי – ניתן להגיש בתוך 7 שנים תביעה אזרחית בבית המשפט (בד”כ בבית הדין לעבודה)

 

בירור התלונה אצל ההמעסיק

 • האחראי/ת תפעל לבירור התלונה, תשמע את המעורבים והעדים, ותבדוק את טיב המידע. האחראי/ת גם תידע את המתלונן/ת באשר לדרכי הטיפול בהטרדה המינית או בהתנכלות לפי החוק.
 • אחראי/ת לא יטפל בבירור תלונה אם הוא / היא בעל/ת נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה, ויעביר את הבירור לאחראי/ת אחר/ת או לממלא/ת מקום או ללמעסיק/ה.
 • בירור התלונה יעשה ביעילות ובלא דיחוי.
 • בירור התלונה יעשה תוך הגנה מירבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים
 • בתום בירור התלונה יגיש האחראי/ת ללמעסיק, ללא דיחוי, סיכום בכתב על בירור התלונה בליווי המלצות מנומקות להמשך טיפול בה.
 • המעסיק/ה יחליט בתוך 7 ימים על המשך הטיפול בנקיטת צעדים או באי נקיטת צעדים, במטרה למנוע המשך ההטרדה המינית וכדי לתקן הפגיעה שנגרמה למתלונן.
 • המעסיק/ה יגן על המתלונן/ת במהלך בירור התלונה מפני פגיעה בענייני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה ובין היתר המעסיק/ה יפעל להרחקת הנילון מהמלונן/ת, ככול הניתן וככל שנראה נכון בנסיבות העניין.
 • המעסיק/ה ימסור למלונן/ת הודעה מנומקת בכתב על החלטתו/ה, וכן יאפשר למלונן/ת לעיין בסיכום האחראי/ת ובהמלצתו/ה.

 

חובות המעסיקה

 • דין חברת כ”א כדין מעסיק
 • מעסיק חייב לנקוט באמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה
 • ניתן לתבוע מעסיק אישית בגין מעשי עובדיו, באם לא נקט באמצעים למניעת הטרדה מינית או התנכלות.
 • על המעסיקה למנות אחראי/ת למניעת הטרדה מינית במקום העבודה
 • על המעסיקה לדרוש מכל עובדיו להימנע מהטרדה מינית והתנכלות הן של עובדים והן של לקוחות
 • על המעסיק לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות
 • על המעסיק לקיים פעולות הסברה והדרכה ולחייב כל עובד מטעמו להשתתף בפעילות
 • על המעסיק להביא לידיעת עובדיו את התקנון למניעת הטרדה מינית ולתלותו במקום בולט לעין

 

ענישה

עובד אשר הטריד מינית עובד אחר או התנכל לעובד במסגרת יחסי העבודה יהיה צפוי לאחד העונשים כדלהלן:-

     – התראה/נזיפה/נזיפה חמורה.

     – קנס כספי.

     – חופשה מאולצת.

     – הפסקה זמנית של העבודה ללא תשלום.

     – פיטורין מהעבודה.

 

הממונות למניעת הטרדה מינית בקבוצת מוקד אמון

עו”ד אסתר חיינוב , טלפון – 03-5395544  דוא”ל – esterha@emun.co.il

 

כמו כן, ניתן לפנות למנהלי הסניפים ומנהלי המחלקות אשר הוכשרו כנאמני ממונה למניעת הטרדה מינית.

מסמך זה אינו בא במקום החוק והתקנות ואינו מחליפם בשום אופן – עובד/ת זכאי/ת לקבל עותק מהחוק למניעת

הטרדה מינית, התשנ”ח-1998 ומהתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ”ח – 1998

 

למי ניתן לפנות:

משרד הכלכלה

 • נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה: 02-6662780

         shivion@moital.gov.il

 • ארגוני הנשים המפעילים קווי ייעוץ והדרכה:

         אמונה – 03-6857179

         ויצו – 03-6923825

         נעמת – 03-5254422

         שדולת הנשים בישראל – 03-6123990

נגישות