*3340 :חייגו 0772319480 :מכירות

תקנון מבצע "מתחילים בביטחון מסיימים בחופשה"
הנערך ע"י חברת מוקד אמון סביון (1981) בע"מ

1. השימוש בתקנון זה הינו בלשון זכר הנו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין. כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע – תגברנה הוראות תקנון זה.
2. המבצע
2.1. ביום 27/06/2018 תחל מוקד אמון במבצע המיועד למצטרפים חדשים.
2.2. שם המבצע "מתחילים בביטחון מסיימים בחופשה"
3. הגדרות
"מצטרף חדש" – לקוחות שאינם לקוחות פעילים של מוקד אמון.
"ההטבה" – שובר המקנה לילה זוגי באמצע שבוע כולל ארוחת בוקר במגוון אתרי הרשת.
תנאי השובר: תוקף השובר עד 31/12/2019
אין כפל מבצעים והנחות
תקף באתרים: אוליב על המים, דולפין וילג', אוליב נהריה, אבני החושן, רוזנטליס, פלח הרימון, אלומה בכפר ואחוזת נפתלי
תוספת לסופ"ש – 200 ₪ ללילה.
תוספת למלונות תל אביב / אוליב בגלבוע / אקוודוקט – 200 ₪ ללילה.
על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש
בכפוף למחזורי המכירה של הרשת
השובר לא תקף בחגים מועדים וחופשות
בכפוף לתנאי הרשת
יש לשמור את השובר ולהציג בעת ביצוע הזמנה חדשה מול מרכז ההזמנות של אוליב בטלפון 04-9531153

מתחברים לשירותי מוקד ונהנים משובר רשת מלונות אוליב המקנה חופשה במתנה.
ההטבה כאמור מותנית בהתחייבות ל 18 חודשי שירות מוקד וסיור במחיר שלא יפחת מ-100 ₪ + מע"מ להסרת ספק יובהר כי המחירים הינם צמודי מדד.

"המבצע"- מבצע הנערך ע"י מוקד אמון במסגרתו תינתן ההטבה אשר פורטה לעיל.
"מועד תחילת המבצע"- 27/06/2018
"מוקד אמון"- מוקד אמון סביון (2006) ש.מ, מרח' העצמאות 54, יהוד.

4. תקופת המבצע
4.1. המבצע ייערך החל מתאריך27/06/2018 ועד לתאריך 30/07/2018 תחת השם "מתחילים בביטחון מסיימים בחופשה" או עד גמר המלאי. המלאי מינימאלי יעמוד על 10 יח'. מוקד אמון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את התקופה האמורה, לפי שיקול דעתה. על אף האמור.
4.2. מוקד אמון רשאית מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, להפסיק ו/או לבטל את המבצע, לערוך בו כל שינוי, לרבות שינוי בסוג ההטבה, בכל עת במהלך תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למצטרפים החדשים לא תהא כל טענה בקשר להפסקת המבצע ו/או לשינוי המבצע כאמור.

5. המבצע והזכאים להשתתף
5.1. במסגרת המבצע, יקבלו מצטרפים חדשים שובר ללילה זוגי באמצע שבוע של רשת מלונות אוליב.
5.2. המבצע הינו למצטרפים חדשים שאינם נמנים על לקוחות החברה .
5.3. ההשתתפות במבצע אסורה לעובדי מוקד אמון ו/או בני משפחותיהם כהגדרתם לעיל.
6. אופן מימוש ההטבה
6.1. לקוח אשר יצטרף למסלול ההטבה ייהנה משובר לילה זוגי באמצע שבוע של רשת מלונות אוליב.
6.2. אין כפל מבצעים ו/או הטבות.
7. כללי
7.1. לא יינתן כל זיכוי או החזר כלשהו בגין המבצע.
7.2. תקנון המבצע ימצא במשרדי חברת מוקד אמון ברח' העצמאות 54 ביהוד ובאתר האינטרנט של חברת מוקד אמון בכתובת emun.co.il.
7.3. תוכנית מבצע זו ממצה את כל פרטי המבצע, ממצה את אחריותה ומחויבותה של מוקד אמון ומבטלת כל מצג או הבטחה שניתנו או שיינתנו בדרך אחרת, לרבות ע"י נציגיה או עובדיה של מוקד אמון.
7.4. מוקד אמון רשאית להציג באתר האינטרנט, לפי שיקול דעתה, תכנים נוספים הקשורים ו/או שאינם קשורים במבצע כאמור.

7.5. מימוש השובר יתבצע מול רשת מלונות אוליב למוקד אמון אין כל התערבות או נגיעה.
7.6. החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש משתתף את זכאותו לקבלת ההטבה.
7.7. בנוסף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות החוק, מוקד אמון תהיה רשאית שלא למסור את ההטבות, באם יתברר כי קבלת ההטבה נעשתה שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה, הכול לפי שקול דעתה הבלעדי.

נגישות